Blog: Gevelisolatie-eisen voor MER-plichtige woonontwikkelingen

Posted by Heidi Ruiz Villamil On 14 november 2022 13:52

#engineering, #construction, #akoestiek, #MER

2022.11.15 Blog Vlarem website en tekst nieuwsbrief

Akoestiek is een hot topic! Ook deze maand gaat ons blog over deze niche expertise. Nieuwe woonzones voor herbestemming en nieuwe woonontwikkelingen in Vlaanderen zullen volgens het nieuwe MER-beoordelings- en afwegingskader namelijk aan specifieke gevelisolatie-eisen moeten voldoen, en daar gaan we verder op in.

In Vlaanderen wordt geluidshinder behandeld in de Vlarem II-richtlijn waar bijzondere aandacht wordt besteed aan de geluidsemissies afkomstig van de technische installaties van een inrichting. De gevelisolatie van projecten werd beoordeeld op basis van een NBN-norm als code van goede praktijk.

Vanaf eind 2022 zal in de Vlaamse regelgeving ook rekening worden gehouden met de geluidsbelasting van de zone waar het project zich bevindt. Dit betekent dat als men een project bouwt langs drukke verkeersaders, een akoestische evaluatie van het omgevingsgeluid wettelijk verplicht zal zijn om de gevelisolatie te bepalen. 

Dit kader zal worden toegepast bij de beoordeling van significante milieueffecten en de bepaling van geluidsbeperkende maatregelen in functie van een MER-procedure waarin nieuwe woningen worden geprojecteerd en/of gerealiseerd.

‘Om de woonfunctie te preciseren wordt er uitgegaan van de definitie woning zoals opgenomen in de Vlaamse Codex Wonen,
en slaat het dus op appartementen, studio's, studentenresidenties, eengezinswoningen en woonzorgcentra.
Andere bestemmingen zoals rust- en verzorgingsinstellingen, ziekenhuizen
of scholen vallen buiten het kader.’

De criteria voor de akoestische gevelisolatie in MER zijn gebaseerd op criteria voor weg-, spoor- en luchtverkeerslawaai van het NBN S01-400-1:2008 en de S01-400-1:2022 en op internationaal gehanteerde criteria voor akoestische gevelisolatie. Dit komt overeen met de prestatie-eisen zoals geformuleerd in de Deense en Nederlandse regelgeving op basis van het tijdgewogen jaargemiddelde geluidniveau in de dag, de avond en de nachtperiode.

Voor spoorweglawaai is een aanvullend criterium voor nachtruimten onderzocht in functie van extra bescherming in slaapkamers tegen nachtelijke piekgeluiden. Daartoe werd het criterium voor nachtelijke piekgeluiden uit het ontwerp van regionale isolatieverordening aangepast en bijgesteld tot maximaal 3 overschrijdingen van 42 dB, te bepalen over een ‘gemiddelde’ nacht (23h-07h).

‘Bij de beoordeling van de geluidskwaliteit bij nieuwe woonwijken moet worden uitgegaan van de beoogde situatie.
Dit is de situatie na realisatie van het plan of project en houdt dus ook rekening
met de autonome evoluties en ontwikkelingen.’

Met een akoestische modellering kunnen de geluidsniveaus worden bepaald. Uit de resulterende Lden-waarden aan de gevel wordt dan de nodige gevelisolatie berekend.

Ons Team Akoestiek bezit de nodige know how en ervaring om voor elk bouwproject een optimale oplossing uit te werken.

Lees je graag onze eerdere blogs over akoestiek?

Heidi Ruiz Villamil
Projectleider Akoestiek
heidi.ruiz@macobo-stabo.be

-

Wens je te weten wat we verder voor jouw project kunnen betekenen? Neem dan contact op met Maaike Deverwerre, Sales & Marketing Manager bij Macobo-Stabo, op +32 460 94 21 39 of maaike.deverwerre@macobo-stabo.be